Tratados Horayot - Capítulo 3 - Mishná 7

Tratados Horayot - Capítulo 3 - Mishná 7

הָאִישׁ קוֹדֵם לָאִשָּׁה לְהַחֲיוֹת וּלְהָשִׁיב אֲבֵדָה. וְהָאִשָּׁה קוֹדֶמֶת לָאִישׁ לִכְסוּת, וּלְהוֹצִיאָהּ מִבֵּית הַשֶּׁבִי. בִּזְמַן שֶׁשְּׁנֵיהֶם עוֹמְדִים לְקַלְקָלָה, הָאִישׁ קוֹדֵם לָאִשָּׁה:

Comentarios de Bartenura Horayot - Capítulo 3 - Mishná 7

האיש קודם לאשה. שהוא מקודש ממנה, שהאיש חייב בכל המצות והאשה אינה חייבת במצות עשה שהזמן גרמא:

והאשה קודמת לאיש בכסות. שבושתה מרובה מבושתו של איש:

לקלקלה. לביאה. ולמשכב זכור:

האיש קודם. שזו דרכה בכך וזה אין דרכו בכך:

Comentarios de Tosefot Yom Tov Horayot - Capítulo 3 - Mishná 7

האיש קודם לאשה להחיות וכו' והאשה קודמת לכסות. פירש הר"ב שבושתה מרובה וכו'. להחיות מסיק ב"י טור י"ד סימן רנ"א דהכי פירושו להצילם אם הם טובעים בנהר וכיוצא בזה. ונקיט כסות וה"ה לאכילה דחד טעמא הוא.