Talmud - Nedarim 24b

Nedarim 24b : Youtube

Elija un curso de video :

-> Para agregar un video a esta página por favor haga clic aquí.

Nedarim Página 24b

Nedarim 24b

Nedarim 24b - Guemará

דאפילו בקמייתא ושמע מינה פליגי רבנן עליה שמע מינה מאי הוי עלה תא שמע דאמר רב הונא הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וכן אמר רב אדא בר אהבה הלכה כרבי אליעזר בן יעקב מתני׳ נדרי הבאי אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד גמ׳ תנא נדרי הבאי מותרין שבועות הבאי אסורין היכי דמי שבועות הבאי אילימא דאמר שבועה אם לא ראיתי בדרך הזה מידעם קאמר אמר אביי דאמר שבועה שראיתי אמר ליה רבא אם כן למה לי למימר ועוד דומיא דנדר קתני אלא אמר רבא באומר ייאסרו פירות העולם עלי בשבועה אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים אמר ליה רבינא לרב אשי ודילמא האי גברא קינא דשומשמני חזא ואסיק להון שמא עולי מצרים ושפיר משתבע

Comentarios de Rashi Nedarim Página 24b

אפי' בקמייתא . הנך דלעיל ש"מ: מאי הוי עלה . אי הוי הלכתא כוותיה דר' אליעזר דהוי נדרי זרוזין ומותר: אמר ליה רבא . א"כ מתניתא דאמר שבועה שראיתי בדרך הזה: למה לי למימר . דאסור דהיינו שבועה גמורה ודאי כאילו אמר שבועה שאכלתי: ועודי דומיא דנדר קתני . שבועות (נדרי) הבאי אסורין דמשמע דקאמר בלשון נדר ושבועה: אלא אמר רבא . קאמר הכי יאסרו כל פירות העולם עלי בשבועה: אם לא ראיתי . ולא קאמר שראיתי: אמר ליה רבינא . אמאי אסורות ודלמא שפיר אישתבע לדעתיה דידיה: דלמא קינא דשומשמני . נמלות מקובצות הרבה ראה ביחד כעולי מצרים דאפשר:

Comentarios de Tosafot - Nedarim 24b

מאי הויא עלה . וא''ת והא פשיטנא כבר דפליגי רבנן עליה לכן נראה לפרש הלכה כרבי אליעזר ב''י או לא: נדרי הבאי אם לא ראיתי . פירוש שאמר קונם פירות העולם עלי אם לא ראיתי וכו' מותרין מטעם דעבידי אינשי דמשתעי הכי כדי לאמת ולצדק את דבריהן כשרואין מעשה אחד יותר ממה שרגיל להיות ואין בלבו לאסור ואנן סהדי כדפרישית לעיל: כעולי מצרים . לפי שראה עם רב יותר ממה שרגיל: נחש טרוף . לפי שראוהו טרוף . יותר משאר נחשים ודווקא כשראה כדפרישית אבל אם לא ראה שום אדם ולא שום נחש ודאי לא הוי נדר הבאי ואסור משום דעבידי אינשי דמישתעו הכי כיון שלא ראה כלל: אלא אמר רבא דאמר יאסרו כל פירות שבעולם וכו'. [בשבועות פירשו התוספות באורך]: