Talmud - Berajot 7b

Berajot 7b : Youtube

Elija un curso de video :

-> Para agregar un video a esta página por favor haga clic aquí.

Berajot Página 7b

Berajot 7b

Berajot 7b - Guemará

אר יוחנן משום רש בן יוחי מיום שברא הקבה את העולם לא היה אדם שקראו להקבה אדון עד שבא אברהם וקראו אדון שנאמר (בראשית טו ב) ויאמר אדני (אלהים) במה אדע כי אירשנה. אמר רב אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהם שנא' (דניאל ט יז) ועתה שמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני למענך מבעי ליה אלא למען אברהם שקראך אדון:
ואר יוחנן משום רש בן יוחי מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו שנאמר (שמות לג יד) פני ילכו והנחותי לך:
ואמר רי משום רש בן יוחי מיום שברא הקבה את עולמו לא היה אדם שהודה להקבה עד שבאתה לאה והודתו שנאמר (בראשית כט לה) הפעם אודה את ה':
ראובן אר אלעזר אמרה לאה ראו מה בין בני לבן חמי דאילו בן חמי אעג דמדעתיה זבניה לבכירותיה דכתיב (בראשית כה לג) וימכר את בכרתו ליעקב חזו מה כתיב ביה (בראשית כז מא) וישטם עשו את יעקב וכתיב (בראשית כז לו) ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים וגו' ואילו בני אעג דעל כרחיה שקליה יוסף לבכירותיה מניה דכתיב (דברי הימים א ה א) ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף אפי' הכי לא אקנא ביה דכתיב (בראשית לז כא) וישמע ראובן ויצילהו מידם:
רות מאי רות אר יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריוהו להקבה בשירות ותשבחות מנא לן דשמא גרים אמר רבי אליעזר דאמר קרא (תהלים מו ט) לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ אל תקרי שמות אלא שמות:
ואר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג שנאמר (תהלים ג א) מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו וכתיב בתריה (תהלים ג ב) ה' מה רבו צרי רבים קמים עלי ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג כתיב (תהלים ב א) למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק ואילו מה רבו צרי לא כתיב:
מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו מזמור לדוד קינה לדוד מיבעי ליה אמר ר' שמעון בן אבישלום משל למה הדבר דומה לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעו היה עצב לאחר שפרעו שמח אף כן דוד כיון שאמר לו הקבה (שמואל ב יב יא) הנני מקים עליך רעה מביתך היה עצב אמר שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס עלי כיון דחזא דאבשלום הוא שמח משום הכי אמר מזמור:
ואר יוחנן משום רש בן יוחי מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה שנאמר (משלי כח ד) עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם תניא נמי הכי רבי דוסתאי בר' מתון אומר מותר להתגרות ברשעים בעוהז שנא' עוזבי תורה יהללו רשע וגו' ואם לחשך אדם לומר והא כתיב (תהלים לז א) אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עולה אמור לו מי שלבו נוקפו אומר כן אלא אל תתחר במרעים להיות כמרעים אל תקנא בעושי עולה להיות כעושי עולה ואומר (משלי כג יז) אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום איני והאמר ר' יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו שנאמר (תהלים י ה) יחילו דרכיו בכל עת ולא עוד אלא שזוכה בדין שנאמר (תהלים י ה) מרום משפטיך מנגדו ולא עוד אלא שרואה בצריו שנאמר (תהלים י ה) כל צורריו יפיח בהם לא קשיא הא במילי דידיה הא במילי דשמיא ואיבעית אימא הא והא במילי דשמיא ולא קשיא הא ברשע שהשעה משחקת לו הא ברשע שאין השעה משחקת לו ואבא הא והא ברשע שהשעה משחקת לו ולא קשיא הא בצדיק גמור הא בצדיק שאינו גמור דאמר רב הונא מאי דכתיב (חבקוק א יג) למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו וכי רשע בולע צדיק והא כתיב (תהלים לז לג) ה' לא יעזבנו בידו וכתיב (משלי יב כא) לא יאונה לצדיק כל און אלא צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע ואבא שעה משחקת לו שאני:
ואר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו שנאמר (שמואל ב ז י) ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה רב הונא רמי כתיב לענותו וכתיב לכלותו בתחלה לענותו ולבסוף לכלותו:
ואר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה שנא' (מלכים ב ג יא) פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו למד לא נאמר אלא יצק מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה:
אל רבי יצחק לרב נחמן מט לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי אמר ליה לא יכילנא אל לכנפי למר עשרה וליצלי אמר ליה טריחא לי מלתא ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר אל מאי כולי האי אל דאמר ר' יוחנן משום רש בן יוחי

Comentarios de Rashi Berajot Página 7b

אדני אלהים . כתוב באל"ף דל"ת: הפעם אודה את ה' . לפי שראתה ברוח הקדש שיעקב מעמיד שנים עשר שבטים ולו ארבע נשים כיון שילדה בן רביעי הודית על חלקה שעלה יותר מן החשבון המגיע לה: ראו מה בין בני לבן חמי . על שם העתיד קראה שמו כדאמרינן לקמן שמא גרים: רות . המואביה משום דאיירי בפירושי השמות נקט לה: למה רגשו גוים . מה תועלת להם אלמא דבר קל הוא בעיניו: מי שלבו נוקפו . הירא מעבירות שבידו: אומר כן . מפרש אל תתחר במרעים אל תתקוטט והוא אינו כן אלא אל תתחר במרעים להתגרות במעשיהם לומר אעשה כן גם אני: ואומר אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום . אפשר לומר אל תתקוטט עם רשעים כי אם ביראת ה' יראי ה' אלא על כרחך אל יקנא לבך לעשות כמותן: יחילו . יצליחו. וחבירו על כן לא יחיל טובו (איוב כ): מרום משפטיך מנגדו . מסולקין דיניך ברחוק הימנו: יפיח בהם . בנפיחתו הוא דוחה אותם כקש: ושמתי מקום . סיפיה דקרא ולא יוסיפו בני עולה לענותו: כתיב לענותו . בספר שמואל: וכתיב לכלותו . בדברי הימים (א יז): בתחלה . כשנבנה הבית נבנה על מנת שלא לענות עוד אויבים לישראל: ולבסוף . כשחטאו נגזר עליהם ענוי ותפלתם מגינה עליהם מן הכליון: לא יכילנא . תש כחי:

Comentarios de Tosafot - Berajot 7b

לא היה אדם שקראו אדון . וא"ת והא כתיב ברוך ה' אלהי שם (בראשית ט) וי"ל דהתם אינו באל"ף דל"ת שהוא לשון אדנות. וא"ת אמאי לא מייתי קרא אדני (אלהים) מה תתן לי (שם טו) שהוא כתוב קודם. וי"ל שהפרשיות לא נאמרו כסדר ואין מוקדם ומאוחר בתורה וזה הפסוק דבין הבתרים היה קודם לכן. וכן צ"ל ע"כ שהרי אברהם היה בן שבעים שנה בברית בין הבתרים. ואחר הדברים האלה (שם) נאמר אחר מלחמת המלכים כדפירש רש"י בפירוש חומש ובמלחמת המלכים היה בן ע"ג שנים שהרי כל הימים של סדום נ"ב שנים כדאמרי' בפ"ק דשבת (דף יא.) צא מהם י"ב שנים שעבדו את כדרלעומר וי"ג שנים של מרידה ונשאר מישובה כ"ו שנים שהיתה בשלוה ובהפיכתה היה אברהם בן צ"ט שנה שהרי היתה ההפיכה שנה אחת קודם שנולד יצחק צא מהם ששה ועשרים שנה למפרע של שלוה נמצא שבן ע"ג שנה היה במלחמת המלכים. אם כן היתה פרשת בין הבתרים קודם לפרשת אחר הדברים שלש שנים ואותה פרשה מסיימת ויחשבה לו צדקה ולכך הביא אותו פסוק דבמה אדע שהוא מוקדם. ומזה מיישב רשב"ם דבמקום אחד משמע שהיה לילה דכתיב וספור הככבי' (בראשי' טו) ובתר הכי כתי' ויהי השמש לבוא משמע שהוא יום. אלא ודאי ש"מ דשני פרשיות הם ולאו בבת אחת נאמרו ואין מוקדם ומאוחר בתורה: