Tratados Nedarim - Capítulo 7 - Mishná 4

Tratados Nedarim - Capítulo 7 - Mishná 4

הַנּוֹדֵר מִן הַבַּיִת, מֻתָּר בָּעֲלִיָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עֲלִיָּה בִּכְלָל הַבָּיִת. הַנּוֹדֵר מִן הָעֲלִיָּה, מֻתָּר בַּבָּיִת:

Comentarios de Bartenura Nedarim - Capítulo 7 - Mishná 4

הנודר מן הבית. שלא יכנס לבית. מותר ליכנס לעליה, דלאו בכלל בית הוא:

Comentarios de Tosefot Yom Tov Nedarim - Capítulo 7 - Mishná 4

וחכמים אומרים עלייה בכלל הבית. ונראה דחכמים מודים בחדר ויציע דלא הוו בכלל בית דהמוכר את הבית לא מכר חדר ויציע [כדתנן בריש פרק ד' דב"ב] אלמא בלשון בני אדם לא הוו בכלל בית. הרא"ש ועיין מ"ש שם בב"ב:

הנודר מן העלייה כו'. דברי הכל. רש"י: