Talmud - Nedarim 22a

-> Para agregar un video a esta página por favor haga clic aquí.

Nedarim Página 22a

Nedarim 22a

Nedarim 22a - Guemará

אילו לא חמאת בה אימה מילין דעזיבה בכדי לא אדרתה מי אדרתה אמרה ליה לא ושרייה בר ברתיה דרבי ינאי סבא אתא לקמיה דרבי ינאי סבא אמר ליה אילו הוה ידעת דפתחין פינקסך וממשמשין בעובדך מי נדרת אמר ליה לא ושרייה אמר רבי אבא מאי קראה ואחר נדרים לבקר ואף על גב דפתח רבי ינאי ליה אנן לא פתחינן ליה בהא ולא פתחינן בהדא אחרנייתא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי פתח ליה רבן גמליאל לההוא סבא יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב; אלא לשון חכמים מרפא. ולא פתחינן בהדא אחרנייתא דתניא רבי נתן אומר הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבן ברישא פתחינן בסיפא אביי אמר פתחינן רבא אמר לא פתחינן רב כהנא מתני לה להא שמעתא בהדין לישנא... רב טביומי מתני הכי בסיפא לא פתחינן ברישא אביי אמר פתחינן רבא אמר לא פתחינן והלכתא לא פתחינן לא ברישא ולא בסיפא ולא פתחינן בהא נמי דשמואל דאמר שמואל אף על פי שמקיימו נקרא רשע אמר רבי אבהו מאי קרא וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא ויליף חדלה חדלה כתיב הכא כי תחדל לנדור וכתיב התם שם רשעים חדלו רוגז אמר רב יוסף אף אנן נמי תנינא כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו שנאמר והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אלא גיהנם שנאמר כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בו שנאמר ונתן ה' לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפש הוי אומר אלו התחתוניות עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עבדי אמר ליה אין ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה דילמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי עבירה אמר ליה נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב אמר ליה ההוא שעתא

Comentarios de Rashi Nedarim Página 22a

אילו לא חמאת בה אימה . אילולי שראתה בה אימה: מילין דעזיבה . דברים שיפין להניחן כלומר דבר זימה: בכדי לא אדרת . בחנם לא היתה מדירתה ומלעיזין עליה מי היית מדירה הכא ליכא למשמע אי פותחין אי לא: שמבקרין מעשיך . בב''ד של מעלה בשביל שנדרת: מאי קראה . שמפני נדרים חוקרין מעשיו של אדם: ואחר נדרים לבקר . שאם נודר מבקרין מעשיו: ולא פתחינן . לשום אדם בהאי אחר נדרים לבקר משום דהוי איום גדול שאפי' אין דעתו להפר יאמר עכשיו שרצונו להפר ולא בהני תרתי אחרנייתא נמי משום דהוי איום גדול ואומר שדעתו להפר ואינו כן: כל הבוטה . כל הנודר כמו מבטא שפתיה (במדבר ל): ולשון חכמים מרפא . שמתירין לו: כאילו בנה במה . לעבודת כוכבים: ברישא פתחינן . בתחילת דבריו של ר' נתן דאמר כאילו בנה במה פתחינן ליה דלא הוי עונשו יתירא כל אימת דלא עבד עלה קרבן וליכא איום כל כך אבל בסיפא כאילו מקטיר עליה מתחייב מיתה היינו איום יתירא: בסיפא . דברי הכל לא פתחינן: כי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא . מכלל דאי נדר ועבד ליה איכא חטא: כנדרי רשעים . אע"פ שנודרים ומקיימין איקרו רשעים: לב רגז . היינו כעס בשביל לב רגז יהיה כליון עינים: במיסקיה . כשעלה לא"י: איתלוו . עשו לו לוייה: בני חוזאי . יהודים היו: א"ל אין ופרע לו בית שחיטה . ונתיירא לומר לו שלא עשה יפה שמא יהרגנו: כי אתא . עולא לקמיה דרבי יוחנן: אמר דלמא אחזיקי ידי עוברי עבירה . שאמרתי לו זיל ופרע בית שחיטה: א''ל יפה עשית . שכך אמרת לו שנפשך הצלת באותו דיבור: תמה ר' יוחנן . על דהוה ליה לההוא בר חוזאה כעס כל כך שהרג לחבירו הואיל דהוה בארץ ישראל: